Informatie op deze website

Deze website is een hulpmiddel om snel informatie terug te vinden over de producten van SAINT-GOBAIN GLASS. De onderneming heeft zich alle moeite getroost opdat de aangeboden informatie correct zou zijn. Toch kan SAINT-GOBAIN GLASS niet garanderen dat het informatieaanbod volledig en steeds up-to-date is.Het is evenmin uitgesloten dat er fouten in de tekst of de beelden geslopen zijn. Daarom beveelt SAINT-GOBAIN GLASS aan om contact op te nemen met een verantwoordelijke van SAINT-GOBAIN GLASS BENELUX vooraleer beslissingen te nemen of acties uit te voeren op basis van deze informatie. De onderneming aanvaardt onder geen enkel beding de verantwoordelijkheid voor om het even welke vorm van schade die voortvloeit uit de informatie verstrekt in deze website.

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de privacy worden al uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk behandeld. U hebt het recht uw gegevens in te kijken, te corrigeren en te laten verwijderen. Neem hiervoor telefonisch of schriftelijk contact met ons op met opgave van uw naam, voornaam en adres.

De website http://www.saint-gobain-glass.com
is een publicatie van Saint-Gobain-Glass Benelux.
Rue des Glaces Nationales
5060 Sambreville
België

E-mail : glassinfo.nl@saint-gobain-glass.com

 

 

Algemene verkoopvoorwaarden

 

1. Algemeen

 

Tenzij er andere schriftelijk afspraken bestaan tussen de partijen, zijn de algemene verkoopvoorwaarden van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten. Andersluidende bepalingen op bestelbonnen of andere documenten uitgegeven door de koper worden expliciet geweigerd.

 

 

2. Handelsvoorstellen en tarieven

 

Onze aanbiedingen, tarieven, voorwaarden en producteigenschappen zijn indicatief. Zij kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Anderzijds geldt dat, van zodra een bevestiging van een koopovereenkomst verzonden wordt, onze prijzen en essentiële producteigenschappen enkel nog gewijzigd kunnen worden bij onderling akkoord tussen de partijen.

 

 

3. Bevestiging van het contract

 

De koper ontvangt een bevestigingsbericht om te controleren of de overeenkomst correct werd geregistreerd. Het is dan ook aan de koper om de bevestiging bij ontvangst grondig na te lezen en ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventuele fouten.

 

 

4. Prijs

 

Bestellingen worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden vermeld in de bevestiging van het contract. Tenzij er bijzondere omstandigheden gelden, omvatten onze prijzen de levering van onze producten op hun bestemming. Eventuele bijkomende transportkosten zijn ten laste van de koper.

 

 

5. Levering

 

De opgegeven levertijden zijn niet bindend. Behalve bij opzet of grove nalatigheid, kan een mogelijke niet-naleving van de levertijd niet ingeroepen worden om schadeloosstelling van ons te eisen. Leveringen kunnen enkel door de koper en op diens eigen risico voor maximum twee weken uitgesteld worden. Na die termijn worden de goederen gefactureerd, met inbegrip van opslagkosten.

 

 

6. Overmacht en onvoorziene omstandigheden

 

Overmacht en juridische onmogelijkheid geven de verkoper het recht om de uitvoering van een contract of order geheel of gedeeltelijk te beëindigen of op te schorten, zonder opzegging of vergoeding. Deze omstandigheden omvatten met name oorlog, mobilisatie, volledige of gedeeltelijke stakingen, lock-out, oproer, machinestoringen, brand, explosies en alle vormen van overmacht die ons of onze leveranciers een normale productie of regelmatige levering van grondstoffen, brandstof en voorraden belemmeren.

 

 

7. Vervoer

 

Omdat de vervoerder aansprakelijk is tegenover ons voor de hem toevertrouwde goederen tot hij zijn bestemming bereikt heeft, moet de koper de rechten van de verkoper vrijwaren binnen de wettelijke termijn. Vervult de koper deze formaliteit niet, dan zijn de onkosten door schade aan geleverde goederen ten laste van de koper.

 

 

8. Aflevering en goedkeuring

 

Aflevering en goedkeuring van goederen vinden plaats of vinden naar verwachting plaats in onze fabrieken. Een koper die dat wenst, wordt op de hoogte gebracht van de datum waarop hij de goederen kan controleren voor afhaling of verzending.

 

 

9. Wijziging in de situatie van de koper

 

Bij gewijzigde omstandigheden voor de koper zoals overlijden, arbeidsongeschiktheid, ontbinding of wijziging van de onderneming, gerechtelijk akkoord of vereffening, onderbreking van betaling of niet-betaling, behoudt de verkoper zich het recht voor, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van de bestelling, waarborgen te eisen of het resterende gedeelte te annuleren op voorwaarde dat, behalve waar deze verandering in de status van de koper te wijten is aan overmacht of een gerechtelijke ontbinding van het contract, de verkoper de koper kan compenseren voor de schade die deze beslissing eventueel voor hem veroorzaakt, op voorwaarde dat de koper aan de verkoper met alle middelen het bewijs levert van de schade die hij stelt te hebben geleden als gevolg van de vraag om een waarborg of door de annulering van het resterende gedeelte van de bestelling door de verkoper.

 

 

10. Betaling

 

Alle leveringen zijn betaalbaar binnen de dertig dagen na de factuurdatum. Alle betalingstransactiekosten zijn voor rekening van de koper. Is betaling niet mogelijk binnen die termijn, dan kunnen we voor aval getekende wissels eisen. Wij behouden ons ook het recht voor om enkel te leveren tegen contante betaling. Bij betaling rond de factuurdatum, geven wij een korting op het nettobedrag van de factuur, op voorwaarde dat de koper ons op dat moment geen andere bedragen verschuldigd is. Het percentage van deze korting en de termijn waarbinnen wij moeten worden gecrediteerd, worden vermeld op de factuur. Werd aan de betalingsvoorwaarden, zelfs gedeeltelijk, niet voldaan op de vervaldag, dan wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verhoogd met 15% als forfaitaire schadevergoeding voor de incassokosten (met een minimum van € 250 en een maximum van 20% van het uitstaande factuursaldo) en onder voorbehoud van onze andere rechten op grond van de specifieke wetgeving voor laattijdige betaling. Naast deze schadevergoeding wordt bovenop alle verschuldigde en op de vervaldag onbetaald gebleven bedragen, door het verstrijken van de betalingstermijn, van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving en noodzaak tot uitdrukkelijke toestemming, een rente aangerekend tegen een tarief van 12% per jaar. Bij niet-nakoming door de verkoper van zijn verplichtingen, zal de niet-professionele koper recht hebben op vergoeding volgens de wettelijke bepalingen.

 

 

11. Eigendomsvoorbehoud

 

Bij niet-betaling op de vervaldag, behouden wij ons het recht voor om de ontbinding van het contract of de gedwongen uitvoering ervan in te roepen. De goederen blijven onze eigendom tot op het moment van volledige betaling. De risico's zijn ten laste van de koper. Reeds betaalde borgsommen worden ingehouden als schadeloosstelling en intrest voor de geleden schade aan ons en/of ter compensatie van eventuele andere schuldvorderingen.

 

 

12. Klachten en aansprakelijkheid

 

Hoewel onze producten met de grootste zorg en de beste methoden worden gemaakt, zijn ze onderhevig aan toevallige invloeden en grondstofvariaties. Wij zijn nooit aansprakelijk voor schade door een verkeerd gebruik of implementatie van onze producten die niet voldoen aan de regels van de kunst of onze installatie-instructies, noch voor breuk of schade door een incorrecte opslagmethode door de koper. Zichtbare gebreken aan onze goederen of eventuele fouten, zichtbaar geworden tijdens de uitvoering van een order, moeten ons na receptie en/of binnen de acht werkdagen door de koper worden gemeld. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af voor de gevolgen van het gebruik van een levering met een zichtbaar defect. Behoudens de wettelijke bepalingen inzake de aansprakelijkheid voor producten met gebreken, beperkt onze eventuele aansprakelijkheid in geval van defect (verborgen of afwijking) zich tot een vervanging van de verkochte goederen. Onze aansprakelijkheid geldt tot twee jaar na het uitbrengen van het product op de markt, onder voorbehoud van andere uitdrukkelijk overeengekomen garanties. Interferentie (regenboogeffecten als gevolg van meervoudige reflecties van licht op isolerend glas) zal in geen geval worden opgevat als een fout of defect.

 

 

13. Te versnijden glas op basis van sjablonen

 

Te versnijden glas op basis van sjablonen en tekeningen verstrekt door de koper, wordt overeenkomstig met deze patronen of tekeningen geleverd, zelfs wanneer de afmetingen ervan afwijken van de bestelbon. Afdelingen kunnen ermee instemmen om niet enkel rigide sjablonen, maar ook sjablonen van papier of karton te gebruiken. Wij aanvaarden in dat geval geen klachten over verschillen in uitvoering met bestellingen op basis van rigide sjablonen. Plannen en sponningen verstrekt door de kopers blijven ter beschikking van de verkoper tot de definitieve goedkeuring. Vraagt de koper ze niet terug binnen een maand na de volledige levering van de bestelling, dan worden sjablonen, plannen en/of modelvormen eigendom van de verkoper, die er vrij over kan beschikken zonder toestemming van de koper. De mallen gemaakt voor de productie van gebogen ruiten blijven onze eigendom, zelfs wanneer een deel van de kosten van het gereedschap gefactureerd werden aan de koper. Wij kunnen in geen geval een vraag om de mallen te bewaren aanvaarden; de mallen worden bewaard of vernietigd naar ons eigen goeddunken.

 

 

14. Bevoegdheid

 

De contracten vallen niet onder het CISG (Wenen, 11 april 1980), maar uitsluitend onder Belgisch recht. Enkel bevoegd zijn de rechtbanken van Brussel of van het arrondissement waar zich de maatschappelijke vestiging bevindt van de verkoper. Wij behouden ons echter het recht voor om de hierboven vermelde bevoegdheidsclausules af te wijzen en geschillen voor te leggen aan de rechtbank bevoegd voor de woon- of verblijfplaats van de koper.

Ed. december 2011
Onder voorbehoud van wijzigingen
* Zie onze algemene verkoopvoorwaarden op onze website ....
* Veuillez trouver nos conditions générales de vente sur notre site ....
* Find our general sales conditions on our website...