Regelgeving

Normen & regelgeving

Bouwbesluit 2012

In Nederland bestaan verschillende soorten reglementering met betrekking tot vlakglas. Het Bouwbesluit is onderdeel van het Burgerlijk wetboek en geeft technische voorschriften voor

Deze voorschriften zijn gebaseerd op functionele minimumeisen, waaruit prestatie-eisen zijn geformuleerd. In de prestatie-eisen wordt vaak verwezen naar (NEN)normen, onder meer voor meetmethoden of bepalingsmethoden die aangeven hoe aan de prestatie-eisen moet worden voldaan.

  • De Nederlandse (NEN) en de Europese normen (EN), die de richtlijnen weergeven waaraan het glas moet voldoen. In een norm wordt genoemd in het Bouwbesluit dan is deze bindend en staat gelijk aan de wet.
  • De Bouwrichtlijnen (BRL’s), die een hulpmiddel vormen voor de kwaliteitscontrole van het glas
  • De Nederlandse Praktijkrichtlijnen (NPR’s), die praktische hulp bieden bij het naleven van de Nederlandse normen.

 

 

Eurocodes

In april 2012 is het Bouwbesluit 2012 van kracht geworden. Een belangrijke wijziging ten opzichte van de oude versie is dat in het Bouwbesluit 2012 verwezen wordt naar Eurocodes. Volgens het Bouwbesluit 2012 moeten aanvragen van
bouwvergunningen voor nieuwbouw worden ingediend op basis van Eurocodes. - Bouwbesluit 2012 online -

 

Voor diverse materialen, zoals beton, staal en hout, zijn er materiaalgebonden Eurocodes. Voor materialen waar (nog) geen Eurocode voor is, zoals voor vlakglas, geldt de NEN- EN 1990 “Grondslagen van het Technisch Ontwerp”.


Bij alle materialen is de NEN-EN 1991 “Belastingen” relevant. Met het van kracht worden van de materiaalgebonden Eurocodes zijn de zogenaamde TGB’s (Technische Grondslagen Bouwconstructies), waarmee voorheen werd gewerkt, komen te vervallen. Met de intrede van de Eurocode NEN-EN 1990 (Grondslagen van het constructief ontwerp) en NEN-EN 1991 (Belastingen op constructies) zijn ook de NEN 6700 en NEN 6702 ingetrokken.

  • NEN-EN 1991 deel 1-1 : Volumieke gewichten, eigengewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen
  • NEN-EN 1991 deel 1-2 : Belasting bij brand
  • NEN-EN 1991 deel 1-3 : Sneeuwbelasting
  • NEN-EN 1991 deel 1-4 : Windbelasting
  • NEN-EN 1991 deel 1-5 : Thermische belasting
  • NEN-EN 1991 deel 1-7 : Buitengewone belastingen: stootbelastingen en ontploffingen

 

In paragraaf 2.2 van NEN-EN 1990 “Grondslagen” is de regeling van de betrouwbaarheid opgenomen. Hierin is omschreven aan welke betrouwbaarheidsniveaus bij constructies moet worden voldaan. Bij de keuze van de niveaus moet volgens deze Eurocode ook rekening worden gehouden met de mogelijke gevolgen van bezwijken in termen van levensgevaar, letsel en eventuele economische verliezen. Met andere woorden: omdat de Eurocode NEN-EN 1990 door het Bouwbesluit 2012 is aangewezen, is ook het voldoen aan het betrouwbaarheidsniveau voor letsel een wettelijke verplichting geworden.

 

 

1. Veiligheid

 

 

2. Brandveiligheid

 

 

3. Inbraakwering

 

 

4. Geluidwering

 

 

5. Energiezuinigheid

 

 

6. Milieu-eisen

 

 

7. CE-markering

 

 

8. Productnormen glas

 

 

9. Beglazingseisen